top of page
Our-Focus-Areas
logowhite.png

Fokusområder

 • Med Blockchain-as-a-Service (BaaS) og Internet of Things (IoT), f.eks. tags, chips og QR-koder, muliggør vi gennemsigtighed i forsyningskæder. Gennem disse finansielle teknologier (fintech) kan vi tilbyde en platform, der kan validere et produkts autenticitet, udnytte livscyklusser og skabe innovative måder at dele information med både partnere og forbrugere på.​

 • Ved at oprette digitale pas for produkter kan vi give adgang til kvalitet, sociale, miljømæssige og etiske hensyn, data om produktets baggrund og transport emissioner - eller kommunikerer retningslinjer ifm. forsyning eller forbrug. Fintech løsninger er ideelle til cirkulær økonomi, da de muliggør sporing, eftersalgs- og tilbageleveringsmodeller, (gen)anvendelsesinstruktioner eller sikring af lukkede kredsløb (mm.).

 • BaaS og IoT muliggør også digitale CO2 kvote økosystemer og kan fungere som forebyggende foranstaltninger til eliminering af forfalskning eller "greenwashing", muliggøre peer-to-peer-interaktion og forhindre korruption gennem decentralisering.

Blockchain og Internet of Things

What is a Circular Economy?

 • Udforskning af interne og eksterne cirkulære muligheder kan ofte føre til flere og gensidige fordele. Fra reducering af omkostninger til nye indtægtskilder kan cirkulær forretningsudvikling være en værdifuld døråbner.

Forretningsudvikling

”A framework for an economy that is restorative and regenerative by design.”- Ellenmacarthurfoundation

 

Looking beyond the current take-make-waste extractive industrial model, a circular economy aims to redefine growth, focusing on positive society-wide benefits. It entails gradually decoupling economic activity from the consumption of finite resources and designing waste out of the system. Underpinned by a transition to renewable energy sources, the circular model builds economic, natural, and social capital. It is based on three principles:

Forbinde ressourcekredsløb

Drivhusgasreduktion

Innovation

 • Industrielt restprodukt, biprodukt og affaldsstrømme kan meget vel ledes tilbage som input eller råmateriale igen. Vi kortlægger, matcher og forbinder ressourcer, finder symbioser og undersøger potentialet for at åbne eller lukke værdikæder og kredsløb.

 • En reducering af drivhusgasser og succesfulde emissionsreduktioner af økonomier og forsyningskæder kan ofte findes inden for virksomheders værdikæder. Vi fokuserer både på ‘Carbon-offsetting’ og ‘Carbon-insetting’, og ser på undvigelse, afskaffelse, fangst og lagring af kulstof via teknologiske og biogene kilder. Drivhusgasreduktion kan generere ‘carbon credits’ og yderligere tilskynde til ‘carbon-markets’.

 • Nordic Waves Group er officielt verificeret partner i Verra Registry, og dermed godkendt til at handle med Co2 kvoter i det frivillige marked for Co2 kvoter. Besøg venligst https://act4.io for mere info.

 • Implementering af cirkulær økonomiske metoder kan have en direkte og positiv effekt på jeres virksomheds ‘ESG’ estimering.

Materielle Ressourcer

 • Råvarer og deres tilknyttede forsyningskæder er nøglen til omkostninger, kvalitet, og bæredygtighedsforanstaltninger. De repræsenterer muligheder og barrierer for cirkulære økonomiske potentialer.

 • Design out waste and pollution

 • Keep products and materials in use

 • Regenerate natural ecosystems

 • Virksomheder har indvirkning på miljøet og samfundet. Nogle er negative, andre positive. For at en virksomhed kan være net-positiv, skal sidstnævnte opveje det førstnævnte. Med andre ord: Naturen og samfundet skal have større gavn af virksomheden end uden. Vi udvikler NPI’er, eller net-positive tilgange, der koncentrerer sig om "at lægge mere i end, der tages ud".

Net Positiv Indvirkning

 • At søge mod symbiotiske økonomier og værdikæder kan ofte føre til nye, til tider atypiske, og spændende partnerskaber, hvilke kan skjule sig på tværs af markeder og landegrænser.
   

 • At arbejde i partnerskab med leverandører skaber tillid, hvilket giver større gennemsigtighed i forsyningskædeaktiviteter og hjælper med at identificere mulighederne for reducering af drivhusgasser, der skaber fælles værdi for alle.

Partnerskaber og Symbioser

 • Gennem udforskning, idegenerering og inkrementel, eller radikal, innovation er vi med til at drive tidlige projektfaser.

Forskning og Udvikling

Vores fremgangsmåde bygger på tre simple trin.

"Kortlæg, Identificer, Anvend"

tree center.png
tree left.png
treeright.png
stablo.png

Tre-Trins Proces

Kortlæg

Identificer

Anvend

Vi kortlægger energikilder

Vi vurderer niveauet for cirkulær økonomi

Vi undersøger potentialet for innovation

Vi identificerer og analyserer centrale fokusområder

Vi udformer scope og vælger “sweet spots”

Vi selekterer og kategoriserer nødvendige værktøjer

Vi effektuerer

Vi implementerer

Vi leverer

Metode

Our-Method
bottom of page