top of page

Verdensmålene

Hos Nordic Waves Group arbejder vi med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals) i hjertet af vores organisation. De arbejder med et fælles mål om fred og velstand for mennesker og planeten.

Verdensmålene blev vedtaget i 2015 af alle FN's medlemsstater. De udtrykker en presserende opfordring til handling i alle lande - udviklede og udviklende - i et samlet globalt partnerskab.


De 17 Verdensmål har i alt 169 delmål, der alle har til formål at skabe social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. De tager fat på globale udfordringer vi står overfor, herunder fattigdom, ulighed, klimaændringer, miljøforringelse, fred og retfærdighed.

Afskaf fattigdom i alle dens former overalt

1.

Asset 1.png

Mål 1 opfordrer til at stoppe fattigdom i alle dens manifestationer, herunder ekstrem fattigdom. Alle mennesker overalt, inklusive de fattigste og mest sårbare, bør nyde en grundlæggende levestandard og sociale ydelser.

Goal1
Goal 2

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, og fremskynd bæredygtigt landbrug

2.

Asset 3.png

Mål 2 søger at afslutte sult og alle former for underernæring samt opnå en bæredygtig fødevareproduktion. Alle skal have adgang til tilstrækkelig nærende mad, hvilket vil kræve omfattende promovering af bæredygtigt landbrug, en fordobling af landbrugets produktivitet, øgede investeringer og velfungerende fødevaremarkeder.

Sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle aldre

3.

Asset 15.png

Mål 3 har til formål at mindske dødelighed blandt mødre, nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme, samt opnåelse af universel sundhedsdækning og adgang til sikre, overkommelige og effektive lægemidler herunder vacciner til alle.

Goal 3

Sikre inklusiv og retfærdig uddannelse af høj kvalitet og fremme muligheder for livslang læring for alle

4.

Asset 17.png

Mål 4 fokuserer på at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole uanset forældrenes indkomstniveau samt lige adgang til teknisk, erhvervsrettet og videregående uddannelse. Målet handler om at sikre den viden, færdigheder og værdier, der er nødvendige for at fungere godt og bidrage til samfundet.

Goal 4
Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinder og pigers rettigheder

5.

Asset 13.png

Mål 5 har til formål at give kvinder og piger mulighed for at nå deres fulde potentiale, hvilket kræver stop af alle former for diskrimination og vold, herunder skadelig praksis. Målet søger at sikre, at de har enhver mulighed for seksuel og reproduktiv sundhed samt reproduktive rettigheder, behørig anerkendelse for ulønnede arbejde, og lige deltagelse med mænd i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Goal 5

Sikre universel adgang til rent drikkevand og bæredygtig sanitet for alle

6.

Asset 9.png

Mål 6 handler om at forbedre vandkvaliteten, hygiejneforhold, og sikre en ordentlig forvaltning af vandressourcer. At nå dette mål, som er afgørende for menneskers og planetens overlevelse, betyder at udvide internationalt samarbejde og opnå støtte fra lokalsamfund til forbedring af vand- og sanitetsforvaltning.

Goal 6

Sikre adgang til overkommelig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle

7.

Asset 7.png

Mål 7 søger at sikre universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt. Målet opnås ved at fremme adgang, og øge anvendelsen af vedvarende energi, gennem øget internationalt samarbejde og udvidet infrastruktur.

Goal 7

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, og anstændigt arbejde for alle.

8.

Asset 6.png

Målet handler om at skabe højere produktivitet, teknologiske gennembrud, og bæredygtig økonomisk vækst som er en forudsætning for global velstand. Mål 8 har til formål at give muligheder for fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, samtidig med at tvangsarbejde, menneskehandel og børnearbejde udryddes.

Goal 8

Bygge pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i forskning og innovation.

9.

Asset 5.png

Mål 9 fokuserer på at fremme udviklingen af infrastruktur, industrialisering og innovation. Dette kan opnås gennem forbedret international og national finansiel, teknologisk og teknisk støtte, forskning og innovation og øget adgang til informations- og kommunikationsteknologi.

Goal 9

Reducer ulighed på tværs af skel. 

10.

Asset 4.png

Mål 10 opfordrer til at reducere uligheder i indkomst såvel som dem, der er baseret på køn, alder, handicap, race, klasse, etnicitet, religion og muligheder. Det har også til formål at sikre sikker, velordnet og regelmæssig migration og vedrører repræsentation af udviklingslande i global beslutningstagen og udviklingsbistand.

Goal 10

Gør byer og menneskelige bosættelser inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

11.

Asset 8.png

Mål 11 handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.

Goal 11

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre

12.

Asset 10.png

Mål 12 har til formål at fremme effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Goal 12
Gribe ind straks for at bekæmpe klimaforandringer og konsekvenserne heraf

13.

Asset 12.png

Klimaændringer udgør den største enkeltstående trussel mod udvikling, hvor dens udbredte, og hidtil usete virkninger, belaster de fattigste og mest sårbare regioner verden over. Straks handling er nødvendig ikke kun for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenser heraf, men også for at opbygge modstandsdygtighed i reaktionen på klimarelaterede farer og naturkatastrofer.

Goal 13

Beskyttelse af havene, og bæredygtig brug af havressourcerne.

14.

Asset 16.png

Dette mål søger at fremme bevarelse og bæredygtig anvendelse af marine og kystnære økosystemer, forhindre havforurening og øge de økonomiske fordele for små ø-udviklingsstater og de mindst udviklede lande ved bæredygtig anvendelse af havbaserede ressourcer.

Goal 14

Beskyttelse, genoprettelse, og bæredygtig brug af terrestriske økosystemer

15.

Asset 14.png

Mål 15 fokuserer på at forvalte skove bæredygtigt, genoprette nedbrudte arealer, bekæmpe ørkendannelse og afskovning, samt reducere forringelsen af naturområder og bremse tabet af biodiversitet. Bestræbelserne handler ligeledes om at levebrødet bevares for dem, der er direkte afhængige af skove og andre økosystemer, og at fordelene ved disse naturressourcer vil blive nydt i de kommende generationer.

Goal 15

Fremme fredelige og inkluderende samfund for bæredygtig udvikling

16.

Asset 11.png

Mål 16 fremmer fredelige og inkluderende samfund baseret på respekt for menneskerettigheder, retsstatsprincippet, god regeringsførelse på alle niveauer og gennemsigtige, effektive og ansvarlige institutioner. Mange lande står stadig over langvarig vold og væbnet konflikt, og alt for mange mennesker støttes dårligt af svage institutioner og mangler adgang til domstol, information og andre grundlæggende friheder.

Goal 16

Styrke implementeringsmidlerne, og fremme globalt samarbejde for bæredygtig udvikling

17.

Asset 2.png

2030-agendaen kræver et revitaliseret og forstærket globalt partnerskab, der mobiliserer alle tilgængelige ressourcer fra regeringer, civilsamfund, den private sektor, FN-systemet og andre aktører. Stigende støtte til udviklingslande, især de mindst udviklede lande, og udviklingslande på små øer er grundlæggende for lige fremskridt for alle.

Goal 17
bottom of page